شماره تماس: 22072447
نمایشگرها :
- سیستم های قدیمی عقربه ای مانند نمایشگر اختلاف فشار مگنهلیگ
- سیستم های جدید تر دیجیتال جهت نمایش اختلاف فشار ، دما ، رطوبت

مزایای سیتم های دیجیتال :
- امکان گرفتن خروجی فرمان به سیستم کنترل هوشمند
- حذف خطای دید
- دقت بسیار بالاتر
- تعمیرات کمتر
نمایشگرها


نمایشگرها


کنترل هوشمند :
- کنترل هوشمند جهت کنترل دما و رطوبت ، معمولا در هواساز اعمال می گردد.
کنترل هوشمند جهت کنترل اختلاف فشار ، معمولا در هواساز و همچنین دمپرهای سیستم کانال کشی انجام می گردد.
 کنترل هوشمند جهت کنترل حجم و سرعت جریان هوا ، معمولا در هواساز و همچنین دمپرهای سیستم کانال کشی انجام می گردد.

کنترل هوشمند

کنترل هوشمند

کنترل هوشمند