شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


اتاقک توزین چگونه کار میکند؟


اتاقک توزین چگونه کار میکند؟  
      دمش جریان هوا از فیلتر هپای سقف از بالا به پایین
      هدایت ذرات معلق در هوا به سمت پیش فیلتر G4 انتهای اتاقک
      عبور هوا از فیلتر کیسه ایی F8/9 
      جریان دهی هوا با عبور از موتور فن
      تخلیه هوای اضافی به میزان 10 الی 30 درصد پس از عبور از فیلتر هپا
      عبور 70 الی 90 درصد جریان هوا از فیلتر هپا H13/14 سقف
      
 

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >