شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هواهوا به وسيله مکش داخل دستگاه پرده هوا میشود و بعد از واردن شدن به فن سرعتش زياد میشود. اين حرکت سريع السير سبب میشود که هوا به داخل پلنيوم وارد شود که توزيع هوا در تخليه نازل را ممکن میسازد. پره هايیکه به شکل يورو فويل در نازل قرار دارند، ايجاد بخار هوا به صورت يک دست با کمترين آشفتگی را مهيا میکنند. خارج کردن هوا از بين نازل، بخار را به سویزمين پرتاب ميکند. معمولا80% هوا به داخل پرده هوا و 20% درجه مخالف باز میگردد.

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

محصولات

هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت
اتاقک توزین – نمونه برداری
مبلمان اتاق تميز
هود لامینار
میز لامینار
پرده پی وی سی
تجهیزات استیل اتاق تميز
درب اتاق تميز
سالن اتاق تميز
کانال کشی و فیلتر باکس
کف سازی
هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت