جزئيات خبر


چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هواهوا به وسيله مکش داخل دستگاه پرده هوا میشود و بعد از واردن شدن به فن سرعتش زياد میشود. اين حرکت سريع السير سبب میشود که هوا به داخل پلنيوم وارد شود که توزيع هوا در تخليه نازل را ممکن میسازد. پره هايیکه به شکل يورو فويل در نازل قرار دارند، ايجاد بخار هوا به صورت يک دست با کمترين آشفتگی را مهيا میکنند. خارج کردن هوا از بين نازل، بخار را به سویزمين پرتاب ميکند. معمولا80% هوا به داخل پرده هوا و 20% درجه مخالف باز میگردد.

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

کد را وارد کنید:           
TOP